Prioriteti u oblasti rodne ravnopravnosti tokom danskog predsedavanja EU

Tokom danskog predsedavanja Savetom Evropske unije tri oblasti vezane za rodnu ravnopravnost će biti u fokusu rada Saveta: žene i životna sredina, žene u upravnim odborima i rodno zasnovano obrazovanje.

EU follow-up Četvrte svetske konferencije o ženama u organizaciji Ujedinjenih nacija u Pekingu 1995.

Od 1999. godine, Evropska unija je načinila evaluaciju 12 kritičnih oblasti od značaja iz Platforme za akciju (PfA) koju su usvojile države članice i evropske institucije. Tokom danskog predsedavanja Evropskom unijom ovo praćenje rezultata će biti usredsređeno na žene i životnu sredinu-posebno na problem roda i klimatskih promena.

U tesnoj sa

radnji sa Evropskim institutom za rodnu ravnopravnost biće objavljen izveštaj o načinima implementacije preporuka iz Platforme u okvirima EU, a Zaključci Saveta zajedno sa setom indikatora biće predstavljene za usvajanje na EPSCO Savetu u junu 2012. godine.

Očekuje se da će indikatori biti usmereni na neravnopravnost u procesima odlučivanja u oblasti klimatskih promena, kao i na nedostatak žena u nauci, tehnologiji, inženjerstvu i matematici u okvirima obrazovnog sistema.

Žene u upravnim odborima-diskusija na EPSCO Savetu

Evropska unija je pokretačka sila kada je reč o unapređenju ravnopravnosti između žena i muškaraca o čemu svedoče i brojni dobri rezultati u EU i državama članicama-jedan primer je učešće žena na tržištu rada. Rastuće učešće žena u zapošljavanju i obrazovanju ipak nije uticalo na porast broja žena u upravljačkim i nadzornim odborima, gde one još uvek predstavljaju manjinu. Ako je cilj Strategije EU 2020 inkluzivni rast, neophodno je pronaći načine povećanja broja žena na pozicijama odlučivanja.

S ciljem promovisanja ove teme, Danska planira organizovanje debate na EPSCO Savetu u februaru 2012. godine.

Osmog marta 2012. godine, Evropska komisija će objaviti Izveštaj o stanju u Uniji po pitanju učešća žena u upravljačim telima u Evropi. Izveštaj će, između ostalog, biti rezultat i diskusije održane u okviru EPSCO Saveta u februaru. Napori uloženi u promociju učešća žena u procesima odlučivanja na najvišim nivoima biće ojačani tokom danskog predsedavanja.

Prevazilaženje rodno-zasnovanih izbora obrazovanja

U Strategiji EU 2020 primećeno je da je rodna ravnopravnost preduslov ekonomskog rasta i blagostanja. Prema tome, Evropska unija treba da u potpunosti iskoristi sve kompetencije i talente iako statistike pokazuju da sve više dečaka i mladih muškaraca odustaje od učešća u obrazovnom sistemu.

Seminar koji će se baviti ovim problemima biće održan tokom proleća u Danskoj. Kao rezultat, najbolje prakse i nova znanja će biti predstavljena krajem danskog predsedavanja EU-ne samo ona koja se odnose na odustajanje mladih muškaraca od institucionalnog obrazovanja, već i ona u vezi sa načinima uključivanja devojčica i devojaka u STEM oblasti obrazovanja (nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika), pošto i rodno podeljeni obrazovni sistem i nedostatak muškaraca predstavljaju ozbiljne probleme za društvo, zajedno sa promocijom rodne ravnopravnosti.

Za više informacija, posetite sajt danskog predsedavanja  ovde. http://eu2012.dk/en/EU-and-the-Presidency/About-EU/Politikomraader/EPSCO/Ligestilling

Izvor:

http://www.womenlobby.org/spip.php?article2843&lang=en

Prevod: M. Mirazic

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: